please wait
adatok feldolgozása folyamatban, kérjük, várjon...

adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

A Simon Pack Kft. Adatvédelmi Szabályzat melléklete.

Hatályos: 2021. 01.01 napjától

Általános rendelkezések

A Simon Pack Kft. (adószáma: 27118320-2-12, székhelye: 2659 Érsekvadkert Petőfi Sándor út 1.), mint Adatkezelő az általa üzemeltetett http://minden-ami-papirdoboz.hu weboldal által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek („ügyfél“) valamennyi adatkezelése során a jelen Adatkezelési Tájékoztató alapján jár el.

Az adatkezelés jogalapja az Ügyfél önkéntes hozzájárulása GDPR rendelet II fejezet 6 cikk, (1) bekezdés a) pontja.

A hozzájárulást az Ügyfél, a 2. pontban megjelölt adatok kezelése tekintetében, jelen adatkezelési tájékoztató előzetes megismerését követően, – az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával – majd a Weboldal használatával, a regisztrációval, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

A tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő tájékoztassa az általa kezelt személyes adatairól, az adatkezelés módjáról, céljáról, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon az érintettek személyes adatainak gépi feldolgozása, illetőleg kezelése során. 

1. Értelmező rendelkezések 

1.1. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, a ki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. 

1.2. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése. 

1.3. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. 

1.4. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. 

1.5. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik. 

1.6. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.

1.7. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

 

2. Az Ön hozzájárulásával történő adatkezelés:

2.1.A Simon Pack Kft. által kezelt adatai: az Ön neve (vezeték és utónév), Cégnév, telefonszáma, e-mail címe, szállítási címe, számlázási címe.

2.2. Az adatkezelés célja: kapcsolat felvétel, árajánlat adás, rendelt árú kiszállítása, számlázása,

2.3. Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonása,

2.4. Adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása (GDPR II fejezet 6. cikk 1 a) bekezdés)

Az adatkezelés jogalapja az Ügyfél önkéntes hozzájárulása.

2.5 A hozzájárulást az Ügyfél a fentiekben megjelölt adatok kezelése tekintetében jelen adatkezelési tájékoztató előzetes megismerését követően– az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával – tevőleges elfogadásával, illetőleg a Weboldal használatával, a regisztrációval, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

2.6. Az Ügyfél visszavonhatja a hozzájárulását Adatkezelőnek küldött e-mail formájában is. Ebben az esetben Adatkezelő haladéktalanul törli a nyilvántartásából az Ügyfél adatait. 

2.7. . Az Ügyfél által megadott telefonszám adatkezelő általi felhasználási célja a következő: az folyamat során kapcsolattartási célokat szolgál, a szállítási és számlázási cím megadása a megrendelt árú kiszállítása érdekében szükséges.

2.8.  Az Ügyfél adatait kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással kezeljük.

Az adatkezelés során az adatkezelő adatfeldolgozót von be az adatfeldolgozásba (WEB lap üzemeltető) és az árú kiszállításába.

A Web lap üzemeltetése során az adatgyűjtés céja:

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztika-készítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok az alábbiak: 

az ügyfél számítógépének dinamikus IP címe, 

az ügyfél számítógépének beállításaitól függően az ügyfél által használt számítógép operációs rendszer adatai.

 

3. Az adatokat megismerni jogosult személyek köre 

3.1. Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő munkavállalói jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, illetéktelen harmadik félnek nem adják át. 

3.2. Adatkezelő adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, árú szállítást végző, könyvelő) vehet igénybe. Adatkezelő az adatok védelméről Adatvédelmi megállapodásban gondoskodott.

3.3. A fentieken túl az Ügyfélre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Ügyfél hozzájárulása alapján kerülhet sor.

 

4. Az adatkezelő a web lap üzemeltetése során adatfeldolgozót alkalmaz.

Weblap üzemeltető adatfeldolgozó megnevezése:

A cég neve: EVOLUTIONET Kft
Székhelye: 7342 Mágocs Széchenyi utca 75
Adószáma: 14992511-2-02
Cégjegyzék száma: 02 09 075023

4.1. A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t - apró információcsomagot, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával - küldünk az Ügyfél számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása, valamint reklámtevékenységünk hatékonyságának mérése érdekében működnek. 

4.2. Az Ügyfél személyes adatainak kezelése során a Szolgáltató betartja az információs önrendelkezési jogról szóló GDPR előírásokat és a 2011. évi CXII. törvény előírásait.

4.3. Az Ügyfél mindenkor jogosult az adatkezelést letiltani. 

 

5. Az árú szállítását végző adatfeldolgozó megnevezése:

A cég neve: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
Székhelye: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.
Adószáma: 12369410-2-44
Cégjegyzék száma: 13-09-111755

 

6. Jogorvoslat

6.1. Az alkalmazandó uniós adatvédelmi jogszabályok értelmében Önnek joga van:

  1. a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését vagy törlését kérelmezni;
  2. adatkezeléshez kapcsolódó hozzájárulásának visszavonására,
  3. a személyes adatainak feldolgozására vonatkozó korlátozást, vagy a feldolgozás elleni tiltakozást kifogásolni és
  4. az adathordozhatósághoz (azaz a személyes adatainak átvitelét kérelmezni egyik adatkezelőtől a másikhoz, bizonyos körülmények között). Ha ezen jogok közül bármelyiket gyakorolni kívánja, vegye fel a kapcsolatot a Simon Pack Kft-vel.

Küldhet kérelmet ellenőrzésre, javításra, törlésre, kifogásolásra vagy adatátvitelre az: info@simonpack.hu e-mail címre vagy levélben a Simon Pack Kft-nek
székhely: 2659 Érsekvadkert Petőfi út 1

6.2. Annak biztosítása érdekében, hogy a hozzáférési kérelmet Ön készítette, kérjük, küldje el az azonosítójának egy példányát a kéréssel. Négy héten belül válaszolunk arra.

Ha panaszt szeretne tenni arról, ahogy  a Simon Pack Kft. kezeli a az Ön személyes adatait, jelentheti ezt az info@simonpack.hu címre. Ha ez nem vezet a kívánt eredményhez, panaszt nyújthat be a helyi törvényszék vagy az adatvédelmi hatóság felé.

név: Balassagyarmati Törvényszék
Cím: 2660 Balassagyarmat Köztársaság tér 2.

név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
honlap: www.naih.hu