please wait
adatok feldolgozása folyamatban, kérjük, várjon...

 

Általános Szerződési Feltételek

(hatályos: 2012. október 13-től)
 
Jelen ÁSZF tartalmazza a Simon Pack KFt. (posta cím: 2659 Érsekvadkert Petőfi út 1. Telefon/Fax: (+36 35) 340-452, email: info@simonpack.hu, a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett http://www.simonpack.hu; http://www.minden-ami-papírdoboz.hu; http://www.dobozwebshop.hu; címeken elérhető weboldalak használatára, valamint a Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételére, vonatkozó általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: Felhasználási Feltételek, ÁSZF, FF).
 
Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, magatartási kódexre nem utal. A weboldal működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!
 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1. Alapadatok

A szolgáltató neve: Simon Pack Kft.
A szolgáltató székhelye: 2659 Érsekvadkert Petőfi út 1.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@simonpack.hu
Cégjegyzékszáma:
Adószáma: 27118320-2-12
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Nógrád Megyei Bíróság
Telefonszámai: (+36 36) 340-452
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-60282/2012.
A szerződés nyelve: magyar
 

2. Felhasználási feltételek hatálya

 
1. Jelen felhasználási feltételek a http://www.simonpack.hu; http://www.minden-ami-papírdoboz.hu; http://www.dobozwebshop.hu weboldalak használata, az azon elérhető szolgáltatások körébe tartozó valamennyi szerződéses jogviszony tekintetében meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit, illetve az egyéb szolgáltatások igénybevételével összefüggő körülményeket. A jelen felhasználási feltételek hatálya valamennyi Felhasználóra kiterjed.
2. A jelen felhasználási feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen felhasználási feltételek értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk."), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a Grt. vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
3. A jelen felhasználási feltételek 2012. július hó 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.
4. A felhasználási feltételeket Szolgáltató módosíthatja.
5. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 20 (húsz) nappal a http://www.simonpack.hu; http://www.minden-ami-papírdoboz.hu; http://www.dobozwebshop.hu weboldalokon közzéteszi.
 

3. A Szolgáltató által üzemeltett weboldalak használatára vonatkozó speciális rendelkezések

 
1. A Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató weboldalaira, és annak tartalmát bármilyen módon olvassa a felhasználási feltételek jelen fejezetében foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A jelen fejezetben foglaltak elfogadása feltételét képezi a Szolgáltató weboldalainak használatának, amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a Szolgáltató weboldalainak tartalmának megtekintésére.
2. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a http://www.simonpack.hu; http://www.minden-ami-papírdoboz.hu; http://www.dobozwebshop.hu weboldalak  tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen felhasználási feltételekben foglaltak betartásával megszüntesse.
3. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a weboldalihoz való hozzáférés zökkenőmentes. A hozzáférés Szolgáltatónak fel nem róható hibáiból, továbbá az esetleges üzemzavarokból eredő károkért Szolgáltató kizárja felelősséget.
 

4. Szerzői jogok

 
1. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldalain, azok bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.
2. Tilos a http://www.simonpack.hu; http://www.minden-ami-papírdoboz.hu; http://www.dobozwebshop.hu weboldalakon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
3. A http://www.simonpack.hu; http://www.minden-ami-papírdoboz.hu; http://www.dobozwebshop.hu weboldalakról és annak adatbázisaiból bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
4. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire. A szolgáltatások igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.
5.  Tilos továbbá a http://www.simonpack.hu; http://www.minden-ami-papírdoboz.hu; http://www.dobozwebshop.hu weboldalak tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldalak vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő).
6. A http://www.simonpack.hu; http://www.minden-ami-papírdoboz.hu; http://www.dobozwebshop.hu nevek és a logo szerzői jogi és védjegyoltalmi védelmet élvez, felhasználásuk a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.
7. Felhasználó a weboldal egyes részeit saját felhasználás céljából a merevlemezére lementheti, vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a weboldal így többszörözött részének a tovább használatára, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára.
 

5. Vegyes Rendelkezések

 
1. A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mint ha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
2. Ha a jelen felhasználási feltételek bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
3. Amennyiben a Szolgáltató az felhasználási feltételek alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a felhasználási feltételek valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
4. Szolgáltató és a Hirdető vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Hirdető és a Szolgáltató a jelen felhasználási feltételek hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Balassagyarmati Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.
 

II. Különös rendelkezések

 

1. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre


1.1.  A megjelenített termékeket online és személyesen is megrendelhetők. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt áfát, de a nettó összeget külön is feltüntetjük.
1.2.  Az oldalon Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását.
1.3.  Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

2. Rendelés menete


2.1 A kiválasztott termékeket a termék képe mellett / alatt megjelenő mennyiség mező kitöltését, valamint a termék paraméterek (pl. szín) kiválasztását követően a kosár gomb megnyomásával helyezheti a bevásárló kosárba. Lista nézetben egyes termékeknél a paraméterek a kosár gomb megnyomását követően, előugró ablakban jelennek meg.
2.2 A bevásárló kosárban ellenőrizheti a megrendelni kívánt termékek darabszámát, tételenkénti-, illetve összesített bruttó értékét. Az azonos paraméterekkel rendelkező termékek összesítve, az azonos, de eltérő paraméterekkel (pl. más szín) megadott termékek külön sorban jelennek meg. A kosárban lehetősége van az egyes tételek közvetlen törlésére is. A termék képe melletti hivatkozás a termékoldalra mutat, ahol a paraméterek a kosárnak megfelelő értéken kerülnek beállításra, csak a mennyiség mezőt kell megadnia, ha szeretné megnövelni a kosárban lévő termékek mennyiségét
2.3 A megrendelés 3 lépcsőből áll. A rendelés folytatásához / tételek módosításához a kassza gombra kattintva a kosár részletek oldalra jut, ahol szintén törölheti a kosárban lévő termékeket, valamint módosíthatja a mennyiséget, illetve a termék paramétereit. Szintén ezen az oldalon kell kiválasztania az igényelt szállítási- illetve fizetési módot.
2.4 A termékek ára bizonyos feltételek (pl. a rendelt mennyiség) függvényében változhat.
2.5 A módosítást követően visszatérhet a kosárban lévő (mentett) változathoz, vagy érvényesítheti a változtatást. A rendszer az azonos paraméterekkel rendelkező termékeket összevonja.
Amíg kitöltetlen kötelező mező, vagy módosított, de nem mentett termék van az oldalon, nem tud továbblépni.
2.6 A rendelés regisztrációhoz kötött.
Ha korábban már regisztrált, és még nem jelentkezett be, ezen a ponton be kell jelentkeznie az oldalra. Új regisztráció esetén, amennyiben az űrlap nem tartalmaz hibákat, a rendszer automatikusan belépteti.
Ha a regisztrációkor megadott adatain változtatni szeretne (pl. másik szállítási címet megadni), továbblépés előtt mentse a módosításokat!
2.7 A következő képernyőn küldés előtt még egyszer ellenőrizheti az adatokat. Ha valamin még változtatni szeretne, visszatérhet a kosár részletekhez. Ha a rendeléssel kapcsolatban kérése van, megjegyzést fűzhet a megrendeléshez, ha pedig mindent rendben talál, rendelését a MEGRENDELEM gombra kattintva küldheti el.
2.8 Sikeres rendelést követően a rendszer automatikus visszaigazolást küld a rendelésről. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni
2.9 A rendelése még nem minősül szerződésnek, az csak kollégánkkal történt telefonos egyeztetés után válik véglegessé. Egyeztetés nélkül a terméket nem küldjük el, ezért fontos, hogy a regisztrációkor olyan - lehetőleg mobil - telefonszámot adjon meg, amelyen munkatársunk eléri önt!

3. A megrendelések feldolgozása és teljesítés

           
3.1.  A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 14 óráig. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton és telefonon is visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.
3.2. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 5 napon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított 30 napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

3.3. A rendelési összeg kiegyenlítése történhet utánvét esetén készpénzben a csomag átvételekor, vagy előre utalással a
Budapest Banknál vezetett, 10103719-40394200-01005004 számú bankszámla számra 
Fontos! Előre utalásnál - az esetleges félreértések elkerülése érdekében - kérjük, a megrendelés ellenértékét csak a visszaigazolást követően szíveskedjen elutalni.